Belge İşlemleri

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

 

GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)İŞLEMLERİ

 

GERÇEK KİŞİ

TİCARET SİCİL-

ODA YENİ KAYIT

01-Dilekçe

02-Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

03-Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı veya Vergi Levhasının Fotokopisi

04-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

05- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (2 adet)

06- Yabancı Uyruklu Kişiler için Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi(2 adet)

07- Fotoğraf (2adet)

08- Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. Maddesine göre düzenlenen Taahhütname

09-Ticaret Sicili Harç Makbuzu

25 Dakika

20.00

GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL – ODA YENİ KAYIT

01-Dilekçe

02-Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

03- Kuruluş Gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişikliliklerle ilgili evraklar ve gazeteler (2 şer adet)( Merkez Ticaret Sicil Müdürlüğünden Tasdikli)

04- Merkez Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicil Tüzüğünün 120 maddesine göre belge

(Belgenin Geçerlilik Süresi İlgili Ticaret Sicil Müdürlüğünce Düzenlendiği Tarihten İtibaren 1 aydır.)

05- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

06- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (2 adet)

07- Fotoğraf (2adet)

08- Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi, Oturma veya Çalışma İzni (2 Adet)

09- Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. Maddesine göre düzenlenen Taahhütname

10- Vergi Levhasının Fotokopisi

11- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

25 Dakika

GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL, DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. Maddesine göre düzenlenen Taahhütname (Adres Değişikliğinde)

03- Vergi Levhası Sureti ( Yeni İş Konusu İle İlgili Alınmış)

04- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Sigorta Acentesi Tescilinde Acentelik Sözleşmesi(2adet) ve Vekaletname (3 Adet) Muvafakatname

03- Sigorta Acenteliğinin İptali Tescilinde Fesihname (3adet)

04- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 

GERÇEK KİŞİ DİĞER DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Soyadı değişikliğinde Mahkeme Kararı veya T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı Fotokopisi

03- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 

GERÇEK KİŞİ TİCARETİ TERKİN İŞLEMLERİ

01- Ticaret Siciline yazılmış Dilekçe ( Mal Beyanını Belirtir.)

02- Oda Siciline Yazılmış Dilekçe ( Mal Beyanını Belirtir.)

03- Vergi Kaydının Kapatıldığına İlişkin Belge, ( Vergi Dairesinden onaylı)

04- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

15 Dakika

KOMİSYON KARARI İLE GERÇEK KİŞİNİN TERKİN İŞLEMİ

01- Ticaret Siciline yazılmış Dilekçe

02- Oda Siciline Yazılmış Dilekçe

03- Esnaf – Tacir Mutabakat Komitesi Karar Sureti

04- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

15 Dakika

VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ TİCARETİ TERKİN İŞLEMLERİ

01- Ticaret Siciline yazılmış Dilekçe ( Mal Beyanını Belirtir.)

02- Oda Siciline Yazılmış Dilekçe ( Mal Beyanını Belirtir.)

03- Veraset İlamının Aslı veya Mahkeme Onaylı Örneği

04- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

15 Dakika

TİCARİ İŞLETME REHNİ İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Noterce Düzenlenmiş Ticari Rehin Sözleşmesi ( 2Adet)

03- Rehin Beyannamesi

04- Rehinli Malların Bulunduğu Yere Ait Kira Sözleşmesi veya Tapu Belgesi(Noter Onaylı)

05- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

20 Dakika

TİCARİ İŞLETME REHNİ TERKİN İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Rehin Alacaklısın Ticari İşletme Rehininin Terkini ve Rehin Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin Yazısı

03- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

15 Dakika

 

TÜZEL KİŞİ İŞLEMLERİ

 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ TİCARET SİCİL – ODA YENİ KAYIT

01-Şirket Kuruluş Dilekçesi

02-Bildirim Formu

03-Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi

04-Ana Sözleşme ( 4 Adet)

05-Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin / Limited Şirketlerde Müdürlerin;                          a) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ( 2 Adet)                                                                      b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Şirket Ortaklarının;                                                                                                                             a) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi                                                                b) Fotoğraf (2 Adet)

06- Rekabet Kurumu Payı Ödeme Dekontu ( Şirket Sermayesinin onbinde dördü T.C. Ziraat Bankası Rekabet Kurumu Hesabına Yatırılır)

07- Ticaret Sicil Tüzüğünün 24. Maddesine göre Düzenlenen Taahhütname

08- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 1. Şirket Ortakları Arasında Tüzel Kişi Varsa;

       Yeni Kurulan Şirkete İştirak Ve Temsilci Atanması İle İlgili Yetkili Organ Kararı (3 Adet)

        5.nci maddedeki evraklar

10- Özel Mevzuatı Gereği Ödenmiş Sermaye İle Kurulması Gereken Anonim Şirketler İle Ana Sözleşmede

      Kuruluş Sırasında Ödenmesi Öngörülen Şirketlerde Ödenen Sermayeye İlişkin Banka Dekontu,

11- Kurulacak Olan Şirkete Sermaye Olarak Her Türlü Hak Menkul Ve Gayrimenkul Malların Konulması

       Halinde Bunların Değerlerinin Tespitine İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı (3 Adet)

12- Ayni Sermaye Gayrimenkul İse Üzerinde Takyidat Olmadığı Ve Gayrimenkulün Şirkete Ayni

       Sermaye Olarak Konulacağına Dair Tapuya Şerh Verildiğine Dair Tapu Dairesinden , Nakil Vasıtası İse,

        Mülkiyeti Muhafaza Kaydının Olmadığına Dair İlgili Trafik Müdürlüğünden Alınacak Yazı (3 Adet)

13- Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler Ve Diğer Mahalli İdareler İle Bunların Kurdukları Birliklerin

       Bulunması Halinde Bu Kuruluşların İştiraklerine İzin Veren Bakanlar Kurulu Kararının Bir Örneği (3 Adet)

14- Kuruluşu Bakanlığın İznine Tabi Şirketler İçin İzin Yazısı

15- Ortaklar Arasında Yabancı Ortak Var İse;

a) Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi, Oturma veya Çalışma İzni (4 Adet)

b) Yabancı Ortak Tüzel Kişilik İse İlgili Türk Konsolosluğunca Veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi Kapsamında Tasdik Edilmiş (Apostil Şerhini İçeren) Faaliyet Belgesi Aslı, Yabancı Tüzel Kişiliğin Yetkilisini Gösteren Belge Ve Noter Onaylı Tercümesi (4 Adet)

16- Rüştünü İspat Etmemiş Küçüğün Anne-Baba Veya Bunlardan Birisi İle Ortak Olması Halinde;

a) Mahkemeden Kayyum Kararı (3 Adet)

b) Kayyum Tayin Edilen Kişinin İmza Beyanı (3 Adet)

35 Dakika

KOOPERATİF TİCARET SİCİL – ODA YENİ KAYIT

01-Dilekçe

02-Hükmü Şahıs kayıt beyannamesi

03-Ana Sözleşme 2 adet

04-Sanayi ve Ticaret İl müdürlüğü/ Tarım ve Köy işleri Bakanlığının izin yazısı

05-Yönetim Kurulu üyelerinin imza beyanı (2 adet)

06-Kooperatif kurucu üyelerinin;

      -T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

      - Fotoğraf ( 2 adet)

07- Ticaret Sicil Tüzüğünün 24. maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

08- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

35 Dakika

VAKIFLAR TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELERİN TESCİLİ

01- Dilekçe

02- Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi

03- Noterden Onaylı Vakıf Yetkili Organ Kararı (2 Adet)

       Bu Kararda İşletmenin Unvanı, İşletmenin Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri, Bunların Uyrukları Ve         

       Ev  Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu Açıkça Belirtilecektir.

04- Vakfın Kuruluşuna İlişkin Resmi Gazete, Noterden Onaylı Vakıf Resmi Senedi (2 Adet)

05- İşletme Temsilcilerinin;

T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgah Belgesi Fotokopisi(2 Adet)

İktisadi İşletme Unvanı Altında Düzenlenen Tescil Talepnamesi (2 Adet)

Fotoğraf (2 Adet)

06- Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. Maddesine Göre Düzenlenen Taahhütname

07- İşletmeye Ayni Sermaye Konuluyorsa Buna İlişkin Mahkeme Kararı Ve Bilirkişi Raporu (2 Adet)

08- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

35 Dakika

DERNEKLER TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELERİN TESCİLİ

 

01- Dilekçe

02- Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi

03- Noterden Onaylı Dernek Yetkili Organ Kararı (2 Adet)

Bu Kararda İşletmenin Unvanı, Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri, Bunların Uyrukları Ve Ev Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu Açıkça Belirtilecektir. (Derneğin Amacında Ticari Faaliyette

Bulunmak Gibi Bir Husus Yoksa Bu Kararın Derneğin Genel Kurulu Tarafından Alınması Gereklidir.)

04-Derneğin Kuruluşuna İzin Veren Valilik İzin Yazısının Aslı Veya Noter Onaylı Sureti (2 Adet)

05- Dernek Tüzüğünün Noter Onaylı Son Şekli,(2 Adet)

06- İşletme Temsilcilerinin;

 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgâh Belgesi Fotokopisi(2 Adet)
 • İktisadi İşletme Unvanı Altında Düzenlenen Tescil Talepnamesi (2 Adet)
 • Fotoğraf (2 Adet)

07- Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. Maddesine Göre Düzenlenen Taahhütname

08- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

35 Dakika

YABANCI ŞİRKET ŞUBESİ TİCARET SİCİL-ODA KAYIT İŞLEMİ

 

01- Dilekçe

02- Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi

03- Ticari İşletmenin Merkezinin Bulunduğu Kaynak Ülke Hukukunun, Şube Açacak İşletme İçin Tescilde

       Aradığı Şartların Yerine Getirildiğini Ve Şubenin Tescili İçin İbrazı Gerekli Olan Belgeleri Gösteren

       Yetkili Makamdan Alınmış Yazı Ve Bir Nüsha Türkçe Çevirisi (3 Adet)

04- Kaynak Ülkede Şubenin Tescili İçin İbrazı Gerekli Tüm Belgeler(3 Adet)

05- Merkez İşletmenin Güncel Sicil Kayıtlarını İçeren Belgenin Ve Şirketlerde Şirket Sözleşmesinin Onaylı

       Birer Örneği İle Birer Nüsha Türkçe Çevirisi(3 Adet)

06- Merkezin Yetkili Organının Şube Açma Ve Şubeye Türkiye’de Yerleşik Tam Yetkili Temsilci

      Atanmasına İlişkin Kararının Aslı Ve Bir Nüsha Türkçe Çevirisi(3 Adet)

07- Şube Açacak Merkezin Unvanı, Türü, İşletme Konusu, Sermayesinin Türü Ve Tutarı, Kuruluş Tarihi,

       Sicil Numarası, Tabi Olduğu Hukuk, Avrupa Birliği Üyesi Olup Olmadığı, İnternet Sitesi, Şubenin

      Unvanı Ve Şubeye Ayrılmış Sermaye Tutarı, Şubeyi Mahkemeler Dahil, Özel Kuruluşlar Ve Kamu

      Kurum Ve Kuruluşları Nezdinde Tam Yetkili Olarak Temsil Edecek Kişi Veya Kişilerin Adı Ve Soyadı,

      Kimlik Numarası Ve Yerleşim Yeri İle Şubenin Adresini İçeren Merkezin Yetkilileri Tarafından

      İmzalanmış Beyannamenin Aslı Ve Bir Nüsha Türkçe Çevirisi (3 Adet)

08- Şube Açma Kararında, Türkiye’deki Şubeyi Mahkemeler Dahil, Özel Kuruluşlar Ve Kamu Kurum Ve

      Kuruluşları Nezdinde Tam Yetkili Olarak Temsil Edecek Kişi Veya Kişiler İle Bunlara Verilen Yetki

      Belirtilmemiş İse Bu Konulara İlişkin Düzenlenen Vekaletnamenin Aslı Ve Bir Nüsha Türkçe Çevirisi(3 Adet)

09- Açılması Bakanlık Veya Diğer Resmi Kurumların İznine Veya Uygun Görüşüne Tabi Olan Şubeler İçin  

      Bu İzin Veya Uygun Görüş Yazısı(3 Adet)

10- Şube Temsilcisinin;

 • TC. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (3 Adet),
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgâh Belgesi Fotokopisi,( 3 Adet)
 • Temsilcisi Yabancı İse Tercüme Edilmiş Noter Onaylı Pasaport Örneği, (3 Adet),
 • Tescil Talepnamesi (3 Adet),
 • Fotoğraf (2 Adet),

11- Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. Maddesine Göre Düzenlenen Taahhütname

12- Şubeye Tahsis Edilen Sermayenin Onbinde 4'ünün Rekabet Kurumunun Banka Hesabına Yatırılan Banka Dekontu

13- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

Not : Merkezi Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmenin Türkiye’de Birden Çok Şubesi Varsa, İlk Şubenin Tescilinden Sonra Açılacak Şubeler Yerli Ticari İşletmelerin Şubeleri Gibi Tescil Olunur)

30 Dakika

TÜZEL KİŞİ MERKEZ NAKLİ TİCARET SİCİL-ODA KAYIT İŞLEMİ

01- Dilekçe

02- Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi

03- Merkez Ana Sözleşmesi, Kuruluş Gazetesi Ve Daha Sonra Meydana Gelen Ana sözleşme Değişiklikleri

       İle İlgili Evraklar Ve Gazeteler (2’şer Adet) (Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafında Tasdikli),

04- Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden Alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine Göre Belge

      (Belgenin Geçerlilik Süresi İlgili Ticaret Sicil Müdürlüğünce Düzenlendiği Tarihten İtibaren Bir Aydır)

05- Bakanlılık İznine Tabi Şirketler İçin İzin Yazısı

06- Merkez Nakli İle İlgili Tadil Tasarısı (3 Adet)

07- Tadil Tasarısına İlişkin Noter Tasdikli Karar Sureti ,(2 Adet)

08- Merkez Nakli İle İlgili Genel Kurul Evrakları, (2’şer Adet) (Tutanak Noter Tasdikli)

09- Genel Kurul İle İlgili Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısı (Kooperatifler İle Kuruluş Ve Değişiklik

      İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketler İçin)

10- Yönetim Kurulu Üyeleri/Müdürlerin;

 • Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet)
 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgah Belgesi Fotokopisi(2 Adet)
 • Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi, Oturma veya Çalışma İzni (2 Adet)
 • Ortak Dışından İse Görevi Kabul Beyanı
 • Fotoğraf (2 Adet)

11- Ortakların,

 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(2 Adet)
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgâh Belgesi Fotokopisi(2 Adet)
 • Fotoğraf (2 Adet),
 • Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi, Oturma veya Çalışma İzni (2 Adet)

12- Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.Maddesine Göre Düzenlenen Taahhütname

13- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

35 Dakika

ŞUBE TİCARET SİCİL-ODA KAYIT İŞLEMİ

01- Dilekçe

02- Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi

03- Merkez Ana Sözleşmesi, Kuruluş Gazetesi Ve Daha Sonra Meydana Gelen Ana sözleşme Değişiklikleri    

       İle İlgili Evraklar Ve Gazeteler (2’şer Adet) (Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tasdikli)

04- Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden Alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.Maddesine Göre Belge (Belgenin     

       Geçerlilik Süresi İlgili Merkez Ticaret Sicil Müdürlüğünce Düzenlendiği Tarihten İtibaren1(Bir) Aydır. )

05- Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti,(2 Adet)

06- Şube Müdürünün;

 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ,(2 Adet)
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgâh Belgesi Fotokopisi(2 Adet)
 • Şube Unvanı Altında Düzenlenen Tescil Talepnamesi(2 Adet),
 • Fotoğraf (2 Adet)
 • Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi, Oturma veya Çalışma İzni (2 Adet

07- Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. Maddesine Göre Düzenlenen Taahhütname

08- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

30 Dakika

 

 

 

TÜZEL KİŞİ ANA SÖZLEŞME

DEĞİŞİKLİK

İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Tadil Tasarısı (3 Adet)

03- Değişiklik İşlemleri Bakanlık İznine Şirketler İçin İzin Yazısı

04- Genel Kurul Evrakları (Tutanak Noter Tasdikli) (2 Adet)

05- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısının Aslı (Kooperatifler İle Kuruluş Ve

      Değişiklik İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketler İçin)

06- Noter Tasdikli Karar Sureti (2adet)

07- Ticaret Sicil Harcı Makbuzu

 

 

 

 

20 Dakika

TÜZEL KİŞİ SERMAYE ARTIRIMI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Tadil Tasarısı (3 Adet)

03- Değişiklik İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Şirketler İçin İzin Yazısı

      a) Genel Kurul Evrakları (Tutanak Noter Tasdikli) (2 Adet)

      b) Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısının Aslı (Kooperatifler İle Kuruluş   

       Ve Değişiklik İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketler İçin)

04- Noter Tasdikli Karar Sureti (2adet)

05- 3568 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda

     Faaliyet Belgesi

06- Arttırılan Kısmın Onbinde Dördünün (%004) İlgili Banka Kurumu Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont,

07- Sermaye Artırımının Nakit Artan Kısmının ¼ Nün Bloke Edildiğine Dair Makbuz Ve Banka Mektubu,

08- Anonim Şirketlerdeki Sermaye Artışında Arttırıma İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesi(2 Adet)

09- Önceki Sermayenin Ödendiği, Özvarlık Tespiti, Sermayenin Özvarlık İçinde Hangi Oranda Korunduğu,

     Sermayenin İç Kaynaklardan Artırılması Halinde İç kaynakların Tespitine İlişkin YMM veya SMMM Raporu(2 Adet)

12- Anonim Şirketler İçin Yönetim Kurulu Beyanı, 

NOT: Şirket Sermaye Artışı Ayni Sermaye Veya Firma Devri Yoluyla Yapılıyorsa, Bunların Tespitine Dair Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı (2 Adet)

Ayni Sermaye Olarak Gayrimenkul Ve Nakil Vasıtası Konulduğu Takdirde Gayrimenkul

Üzerinde Herhangi Bir Takyidatın Olmadığı Ve Gayrimenkulün Şirkete Sermaye Olarak Konulacağına Dair Tapuya Şerh Verildiğine Dair Belgeler, Nakil Vasıtalarının Üzerinde Mülkiyeti Muhafaza Kaydının Bulunmadığına Dair Belgeler (2 Adet)

20 Dakika

GENEL KURUL TESCİL İŞLEMİ

01- Dilekçe

02- Genel Kurul Evrakları;

 • Gündem
 • Toplantı Tutanağı (Noter Tasdikli)
 • Hazır Bulunanlar Listesi
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
 • Denetim Kurulu Faaliyet Raporu
 • Bilânço Ve Gelir Tablosu

03- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı( Kooperatifler İle Kuruluş Ve Değişiklik İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketler İçin)

04- Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı

05- Göreve Yeni Seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin

 • Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi
 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgah Belgesi Fotokopisi
 • Ortak Dışı Olması Halinde Görevi Kabul Beyanı,
 • Fotoğraf
 • Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Oturma - Çalışma İzni

06- Ticaret Sicili Harcı Makbuzu

20 Dakika

TÜZEL KİŞİ MÜDÜR TAYİNİ TESCİL İŞLEMİ

01- Dilekçe

02- Noter Tasdikli Karar Sureti

03- Yeni Müdürün;

 • Şirket Ünvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi
 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgâh Belgesi Fotokopisi
 • Ortak Dışı Olması Halinde Görevi Kabul Beyanı,
 • Fotoğraf
 • Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Oturma - Çalışma İzni

04- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

TÜZEL KİŞİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ

01- Dilekçe

02- Noter Tasdikli Karar Sureti,(2 Adet)

03- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ TESCİL İŞLEMİ

01- Dilekçe

02- Noter Huzurunda Düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi

03- Hisse Devri İle İlgili Noter Tasdikli Pay Defteri

04- Noter Tasdikli Genel Kurul Kararı

05- Şirkete Yeni Giren Ortağın

 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgâh Belgesi Fotokopisi
 • Fotoğrafı
 • Yabancı Uyruklu Olması Halinde Noter Tasdikli Pasaportu ve Tercümesi, Oturma - Çalışma İzni,

06- Hisse Devri Sonucunda Müdür Tayini Varsa Yetkilinin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi,

07- Müdür Ortak Dışı İse Görevi Kabul Beyanı

08- Tadil Metni (Kolektif Ve Komandit Şirket),(3 Adet)

09- Hisseyi Devralan Tüzel Kişi İse;

 • Şirkete İştirak İle İlgili Yetkili Organ Kararı
 • Ortak Olunan Şirket Nezdinde Şirkete Temsilci Olarak Atanan Kişinin T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgah Belgesi Fotokopisi, Noter Tasdikli İmza Beyanı, Fotoğrafı

10- Hisseyi Devralan Kişi Rüştünü İspat Etmemiş Ve Anne-Baba Veya Bunlardan Birisi İle Ortak Olması Halinde;

 • Mahkemeden Kayyum Kararı (3 Adet)
 • Kayyum Tayin Edilen Kişinin Noter Onaylı İmza Beyanı (3 Adet)

11-Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİL İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Acentelik Sözleşmesi (2 Adet),

03- Acentelik Vekâletnamesi (3 Adet)(Noter Onaylı),

04- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ TESCİL İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Fesihname (3 Adet)(Noter Onaylı),

03- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

A.Ş. YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİK TESCİLİ

01- Dilekçe

02- Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı

03- Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin;

- Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi,

       - T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

       - Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgah Belgesi Fotokopisi

       - Ortak Dışından İse Görevi Kabul Beyanı,

       - Fotoğrafı,

       -Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Oturma Veya Çalışma İzni

04- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

BİRLEŞME TESCİL İŞLEMLERİ

01- Dilekçe 

02- Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması İle İlgili Devralan Ve Devrolunan Şirketlerin Genel Kurul  

       Evrakları(Tutanak Noter Tasdikli) (5 Adet)

03- Birleşme Sözleşmesi (5 Adet)

04- Birleşmeye Taraf Olan Tüm Şirketlerin Yönetim Organları Tarafından, Ayrı Ayrı Ya Da Birlikte

       Hazırlanan Birleşme Raporu. ( Ancak Küçük Ve Orta Ölçekli Şirketlerde, Birleşme Raporunun  

       Düzenlenmesinden Vazgeçilmesi Halinde İse Bu Hususun Tüm Ortaklar Tarafından Onaylandığına

       İlişkin Belge. Şirketin Küçük Ve Orta Büyüklükte İşletme Olduğunun SMMM Veya YMM Raporu İle

       Tespit Edilmesi Gerekir) (4 Adet)

05- Birleşmeye Taraf Olan Tüm Şirketlerin, Ortaklarına İnceleme Haklarının İşaret Edildiği, İncelenecek

      Belgelerin Nereye Tevdi Edildiği Ve Nerelerde İncelemeye Hazır Tutulduğu Hususlarının İlan Edildiği

      Sicil Gazetesi Ve Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Gazete. (Ancak Küçük Ve Orta Ölçekli Şirketlerde,

      İnceleme Hakkından Vazgeçilmesi Halinde, Bu Hususun Tüm Ortaklar Tarafından Onaylandığını Gösterir

      Belge Müdürlüğe Verilir. Şirketin Küçük Ve Orta Büyüklükte İşletme Olduğunun SMMM Veya YMM

      Raporu İle Tespit Edilmesi Gerekir) (4 Adet)

06- Birleşmeye Taraf Olan Şirketlerin Her Biri Tarafından, Alacaklılarına Yapacakları Çağrıya İlişkin

      Hazırlanan İlan Örnekleri (İlanın, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yedişer Gün Ara İle 3 Defa İlan

      Edilmesi Gerekir. Ancak İlk İlanların Birleşme Kararının Tesciline İlişkin İlanlarla Birlikte Aynı Sicil

      Gazetesinde Yayımlanması Zorunludur) (5 Adet)

07- Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Tarafından; Diğer Şirketlerde İse Yönetim Kurulu Tarafından

      Onaylanmış Son Bilanço Ve Gerektiğinde Ara Bilanço (4 Adet)

08- Bakanlık Veya Diğer Resmi Kurumların İznine Veya Uygun Görüşüne Tabi Olunması Halinde, Bu İzin

      Veya Uygun Görüş Yazısı

09- Birleşme Sebebiyle Devralan Şirkette Yapılacak Sermaye Artırımı İçin Gerekli Belgeler

10- Birleşmenin Yeni Kuruluş Şeklinde Yapılması Halinde Yeni Şirketin Kuruluş Belgeleri

11- Devrolunan Şirketin Tapu, Gemi Ve Fikri Mülkiyet Sicilleri İle Benzeri Sicillerde Kayıtlı Bulunan Mal

      Ve Haklarının Listesi Ve Bunların Kayıtlı Olduğu Siciller İle Söz Konusu Mal Ve Hakların İlgili

      Sicillerdeki Kayıtlarına İlişkin Bilgileri İçeren Beyan(Söz Konusu Mal Ve Haklar Yok İse Olmadığına

     Dair Beyan) (4 Adet)

12- Birleşmeye Katılan Şirketlerden Her Birinin, Sermayelerinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığının, Şirket

      Özvarlıklarının Tespitinin Ve Şayet Devrolunan Şirketin Tapu, Gemi Ve Fikri Mülkiyet Sicilleri İle

       Benzeri Sicillerde Kayıtlı Malvarlığının Bulunması Halinde Bunların Gerçeğe Uygun Değerlerinin

      Tespitinin Yapıldığı YMM veya SMMM Raporu  veya Denetime Tabi Şirketlerde Denetçinin Bu

      Tespitlere İlişkin Raporu(Raporda Alacaklıların Alacaklarının Tehlikeye Düşmediğinin Gösterilmemesi

      Durumunda Söz Konusu Alacakların Teminat Altına Alındığına Dair Yönetim Organı Beyanı ) (4 Adet)

13- Birleşmeye Taraf Olan Bir Şirketin, Sermayesiyle Kanuni Yedek Akçeleri Toplamının Yarısı Zararlarla

      Kaybolmuş Veya Borca Batık Durumda Olması Halinde; Birleşmeye Taraf Olan Diğer Şirketin Kaybolan

      Sermayeyi Veya Borca Batıklık Durumunu Karşılayacak Miktarda Serbestçe Tasarruf Edebileceği

      Özvarlığa Sahip Bulunduğu Ve Buna İlişkin Tutarların, Hesap Şekli De Gösterilerek Doğrulandığı Veya

      Belirtilen Durumların Mevcut Olmadığının Doğrulandığı YMM veya SMMM Raporu ( Devrolunan Şirketlerin Denetime Tabi Olması Halinde Bu Rapor, Şirket Denetçisi

      Tarafından Da Müdürlüğe Verilebilir) (4 Adet)

14- Devrolunan Şirket Tasfiye Halinde İse Malvarlığının Pay Sahipleri Arasında Dağıtılmasına

       Başlanmadığına İlişkin Tasfiye Memurlarınca Hazırlanacak Rapor(4 Adet)

15- Kanunun 156 Ncı Maddesi Uyarınca Kolaylaştırılmış Usulle Birleşen Sermaye Şirketlerinde Birleşme

       Sözleşmesinin Genel Kurul Onayına Sunulmaması Halinde, Birleşme Sözleşmesinin Onayına İlişkin

       Genel Kurul Kararının Noter Onaylı Örneği Yerine Yönetim Organının Birleşmeye İlişkin Kararının

       Noter Onaylı Sureti (4 Adet)

16- Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisinin Katılmasının Zorunlu Olduğu Anonim Şirketler İle

       Kooperatiflerin Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Atanması İle İlgili Atama Yazısı

17- 3568 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda

       Faaliyet Belgesi

18- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

40 Dakika

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

01- Dilekçe

02- Tür Değiştirme Planı(5 Adet)

03- Tür Değiştirme Planının Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararının Noter Onaylı Örneği(5 Adet)

04- Şirketin Yönetim Organı Tarafından Hazırlanan Tür Değiştirme Raporu(4 Adet)

05- Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Tarafından Diğer Şirketlerde İse Yönetim Kurulu Tarafından

      Onaylanmış Son Bilanço Ve Gerektiğinde Ara Bilanço(4 Adet)

06- Noter Tasdikli Şirket Sözleşmesi (5 Adet)

07- Tür Değişikliği Sırasında Sermaye Artırımı Yapılıyor İse Sermaye Artırımı İle İlgili Evraklar

08- Tür Değişikliği Yapan Şirketin Sermayesinin Ödenip Ödenmediğinin, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının,

       Şirket Özvarlığının Tespitinin Ve Şayet Şirketin Tapu, Gemi Ve Fikri Mülkiyet Sicilleri İle Benzeri

       Sicillerde Kayıtlı Malvarlığının Bulunması Halinde Bunların Gerçeğe Uygun Değerlerinin Tespitinin

      Yapıldığı,Mal Ve Haklar Yok İse Olmadığına Dair YMM veya SMMM Raporu Ya Da Tür Değiştiren

      Şirket Denetime Tabi İse Denetçinin Bu Tespitlere İlişkin Raporu. (4 Adet)

09- Tür Değiştiren Şirketin Tapu, Gemi Ve Fikri Mülkiyet Sicilleri İle Benzeri Sicillerde Kayıtlı Bulunan Mal     

      Ve Haklarının Listesi, Bunların Kayıtlı Olduğu Siciller İle Söz Konusu Mal Ve Hakların İlgili Sicillerdeki

      Kayıtlarına İlişkin Bilgileri İçeren Beyan. (4 Adet)

10- Bakanlık Veya Diğer Resmi Kurumların İznine Veya Uygun Görüşüne Tabi Olunması Halinde Bu İzin

       Veya Uygun Görüş Yazısı.

11- Küçük Ve Orta Ölçekli Şirketlerde Tür Değiştirme Raporunun Düzenlenmesinden, Tüm Ortaklar  

      Tarafından Vazgeçilmesi Halinde Buna İlişkin Belge( Şirketin Küçük Ve Orta Büyüklükte İşletme

       Olduğunun YMM Veya SMMM Raporu İle Tespit Edilmesi Gerekir) (4 Adet)

12- Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisinin Katılmasının Zorunlu Olduğu Anonim Şirketler İle

       Kooperatiflerin Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Atanması İle İlgili Atama Yazısı

13- 3568 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Rapor Ekinde Oda Faaliyet Belgesi

14- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

35 Dakika

TASFİYEYE GEÇİŞ TESCİL İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Genel Kurul Evrakları (Tutanak Noter Tasdikli)(2 Adet)

03- Noter Tasdikli Karar Sureti ( 2 Adet )

04- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı Aslı, (Kooperatifler İle Kuruluş Ve Değişiklik

      İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketler İçin)

05- Tasfiye Memuru /Tasfiye Kurulu Üyelerinin;

       Ticaret Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi

       T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

       Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgah Belgesi Fotokopisi

       Ortak Dışından İse Görevi Kabul Beyanı

       Fotoğrafı

06- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

25 Dakika

TASFİYEDEN DÖNÜŞ İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Şirketin Malvarlığının Pay Sahipleri Arasında Henüz Dağıtılmaya Başlanmadığına İlişkin Tasfiye

       Memurları Tarafından Hazırlanan Rapor (2 Adet),

03- Tasfiyeden Dönme, Müdür/Yönetim Kurulu Seçimi Ve Temsil Ve İlzam Şekline Ait Noter Tasdikli Genel    

       Kurul Kararı(3 Adet),(Tutanak Noter Tasdikli)

04- Müdürlerin/Yönetim Kurulu Üyelerinin;

05- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet),

06- Dinar Dışında İkamet Edenlerin İkametgâh Belgesi Fotokopisi (2 Adet ),

07- Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi, Oturma veya Çalışma İzni (2 Adet

08- Ortak Dışından İse Görevi Kabul Beyanı

09- Ticaret Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet)

10- Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet),

11- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

25 Dakika

ŞUBELERDE

ÜNVAN, ADRES,

SERMAYE, MÜDÜR

DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet)

03- Yeni Müdür Tayini Var İse Müdürün:

T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ticaret Ünvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi

Fotoğrafı,

Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi, Oturma veya Çalışma İzni (2 Adet )

04- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

20 Dakika

LİMİTED ŞİRKET TERKİN İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Noter Tasdikli Genel Kurul Kararı (2 Adet),

03- Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet),

04- Şirket Alacaklılarına Yapılan Çağrı İlanlarına İlişkin Gazeteler,

05- Bildirim İle İlgili Formlar,

06- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

ŞUBE TERKİN İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Merkez Tarafından Alınmış Şube Kapanışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti(2adet)

03- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

MERKEZ NAKLİ TERKİN İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Merkez Naklinin İlan Edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

03- Yeni Şirket Merkezinin Bulunduğu Yer Ticaret Sicil Müdürlüğü Yazısı Olması Halinde 01 Ve 02. Maddelerde Yazanlar Aranmaz

15 Dakika

KOOPERATİF TERKİN İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Genel Kurul Evrakları,(Tutanak Noter tasdikli) (2 Adet),

03- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı Aslı,

04- Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet)

05- Alacaklılara Yapılan Çağrı İlanlarını İçeren Gazeteler.

06- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

TİCARİ İŞLETME REHNİ İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Noterce Düzenlenmiş Ticari Rehin Sözleşmesi(2 Adet)

03- Rehin Beyannamesi

04- Rehinli Malların Bulunduğu Yere Ait Kira Sözleşmesi Veya Tapu Belgesi(Noter Onaylı)

05- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

TİCARİ İŞLETME REHNİ TERKİN İŞLEMLERİ

01- Dilekçe

02- Rehin Alacaklısının Ticari İşletme Rehninin Terkini Ve Rehin Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin Yazısı

03- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

TESCİL ÖNCESİ ANASÖZLEŞME UNVAN VE EVRAK KONTROLÜ

01- Hazırlanan Ana Sözleşme Sureti

02- Varsa Diğer Tescile Tabi Evraklar

1 Gün İçinde

 

BELGE VE ONAY HİZMETLERİ

 

TASDİKLİ DOSYA SURETİ VERİLMESİ

01- Talep Dilekçesi

02- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

1 Gün

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

01- Talep Dilekçesi

02- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

10 Dakika

YETKİ BELGESİ

01- Talep Dilekçesi

02- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

10 Dakika

TSY. MADDE 111’E GÖRE BELGE TALEBİ

01- Talep Dilekçesi

02- Merkez Nakli İle İlgili Tadil Tasarısı, Noter Tasdikli Karar Sureti, Anonim Şirket İçin Genel Kurul Evrakları

03- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

10 Dakika

TSY. MADDE 120’YE GÖRE BELGE TALEBİ

01- Talep Dilekçesi

02- Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti

03- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

10 Dakika

ODA SİCİL KAYIT SURETİ FAALİYET BELGESİ

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

 

10 Dakika

MESLEK GRUP DEĞİŞİKLİK TALEBİ

01- Dilekçe Not: Değişiklik Yapılacak Meslek Guruba İlişkin Öncelikle İş Konusunda Değişiklik Tescili Gerekmektedir.

7 Gün

ÜYE SİCİL LEVHASI

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

YENİ ÜYE KİMLİĞİ VE YILLIK VİZE İŞLEMLERİ

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

02- 1 Adet Fotoğraf (Yeni Kimlik Talebinde)

03- Kullanılmakta Olan Geçerli Oda Kimliği (Yıllık Vize Bandrolü İşlemleri İçin)

Aynı Gün İçinde

ODA ONAYLI GAZETE SURETİ

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

 

10 Dakika

İMZA ONAYI

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

4734 SAYILI KANUN UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

DİĞER BELGELER

01-Dilekçe

1 Gün

RESMİ YAZIŞMALARIN CEVAPLANMASI

01- Müzekkere

Resmi Yazılar Öncelik Sırasına Göre Ayrılıp Yazılmaktadır.

7 İş Günü

SGK VE (BAĞKUR) BELGELERİ ONAYI

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

 

10 Dakika

YABANCI DİLDE BELGE DÜZENLENMESİ

01- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

 

1 Gün

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ONAYI

01- 4 Takım Çıraklık Sözleşmesi

 

10 Dakika

ÜYE FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME

01- Dilekçe

 

1 Gün

ÜYE LİSTESİ

01- Dilekçe

1 Gün

ORTAKLIK DURUM BELGESİ (İHALE)

01- Dilekçe

 

10 Dakika

 

 

 

DUYURULAR
ETKİNLİK TAKVİMİ

Online Ziyaretçi
31618

Toplam Ziyaretçi
494688Hakkımızda

dinartso@tobb.org.tr

(0272) 353 6064

Üçlerce Mh. 03400 Dinar/Afyonkarahisar

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dinar TSO e-postalarına abone olun. Dinar TSO haberlerinin, özel tekliflerinin ve ürün duyurularının gelen kutunuza doğrudan teslim edilmesi için e-posta adresinizi giriniz.

Hızlı İletişim

2020 © DİNAR TSO - Tüm Hakları Saklıdır.